کمپرسور oil free

کمپرسور اویل فری (oil free)
کمپرسور اویل فری چیست ؟
در کمپرســور های صنعتی روغـــن نقشحیاتی در روانکاری سیستــــم برعهـــده دارد. در کمپرسور های سنتی – شــاملاسکرو و پیستونی – به دلیل نوع طراحیاین کمپرسور ها، قطـــعــــات مـــکانیکی(دستگاه همزمان با روغن و هــوا (سیالدر تمـــاس هستنــد و لذا روغن با هوا درتماس قرار میگیرد و مقداری از روغن واردهـــوا می گردد. علیرغم تعبیه فیلترهایمتعدد در کمپرسـورهـای مذکور به منظورجداســـــازی روغن از هوا، نهـــایتا هوایفشرده خـــروجی از کمپــرسور محتــویمقادیر قــابل ملاحظـــه ای روغــــن میباشد. این پــدیــده در بسیـــاری از صنایع.مشکلات جانبی فراوانی ایجاد می کند
در کمپرسور های اسکرو، روغن کــاملا باهوا مخلوط می گردد و در کمپرسور هایرفت و برگشتی معمولـی، روغنی که درمحفظــه میــل لنــگ قـــرار دارد و جـهتروانکاری سیلندر هـا بکـــار مــی رود بـهسمت بالای پیستون ها حرکت مـی کند وبا هوای خروجی کمپرسور مخلوط شده ودر نهایت مقداری روغن با هوای فشرده.خارج می شودبامستهلاک شدن کمپرسور تماس روغنبا هوا افزایش یافته و لـذا میزان روغـن در.هوای خروجی افزایش پیدا می کند
در کمپرسور های بدون روغن یا اویل فری اصــولا هوای تولیدی کمپــرسور به هیــچ.عنوان با روغن در تماس نمی باشدبنابراین در انواع کمپرسور های اویل فریهیچگونـــه روغــنی در هـــوای خــروجیکمپرسور دیده نمی شود. زیرا اصلا روغندر فرآیند فشرده سازی حضــور پیدا نمی کند.
کاربرد کمپرسور اویل فری (oilfree)

کمپرسور اویل فری چیست ؟
در کمپرســور های صنعتی روغـــن نقشحیاتی در روانکاری سیستــــم برعهـــده دارد. در کمپرسور های سنتی – شــاملاسکرو و پیستونی – به دلیل نوع طراحیاین کمپرسور ها، قطـــعــــات مـــکانیکی(دستگاه همزمان با روغن و هــوا (سیالدر تمـــاس هستنــد و لذا روغن با هوا درتماس قرار میگیرد و مقداری از روغن واردهـــوا می گردد. علیرغم تعبیه فیلترهایمتعدد در کمپرسـورهـای مذکور به منظورجداســـــازی روغن از هوا، نهـــایتا هوایفشرده خـــروجی از کمپــرسور محتــویمقادیر قــابل ملاحظـــه ای روغــــن میباشد. این پــدیــده در بسیـــاری از صنایع.مشکلات جانبی فراوانی ایجاد می کند
در کمپرسور های اسکرو، روغن کــاملا باهوا مخلوط می گردد و در کمپرسور هایرفت و برگشتی معمولـی، روغنی که درمحفظــه میــل لنــگ قـــرار دارد و جـهتروانکاری سیلندر هـا بکـــار مــی رود بـهسمت بالای پیستون ها حرکت مـی کند وبا هوای خروجی کمپرسور مخلوط شده ودر نهایت مقداری روغن با هوای فشرده.خارج می شودبامستهلاک شدن کمپرسور تماس روغنبا هوا افزایش یافته و لـذا میزان روغـن در.هوای خروجی افزایش پیدا می کند
در کمپرسور های بدون روغن یا اویل فری اصــولا هوای تولیدی کمپــرسور به هیــچ.عنوان با روغن در تماس نمی باشدبنابراین در انواع کمپرسور های اویل فریهیچگونـــه روغــنی در هـــوای خــروجیکمپرسور دیده نمی شود. زیرا اصلا روغندر فرآیند فشرده سازی حضــور پیدا نمی.کندOilfree compressor application
دربرخی صنایع مـانند ابزاردقیق، صنایع صنایع رنگ، صنــایع مواد غذایی، و PET صنایع دارو سازی وجـود هر مقـدار روغندر هوای خروجی و تماس آن بـا محصول ،موجب از بیـن رفتن یا آلودگی محصول مــی شود. در کمپرسور هـای اکسیژنوجــود روغن در سیــال باعـث انفجــــارمــی گردد و لـذا در اینگونه موارد حتمــاباید از کمپرسور اویل فری استفاده کـرد تااز عدم وجود روغــن در هوای خروجی.اطمینان حاصل نمود.

انواع کمپرسور اویل فری (oilfree)

کمپرسور های اویل فری رفت و -برگشتی پیستونی
کمپرسور های اویل فری رفت و -برگشتی دیافراگمی

   بـا بیش از نیــم قــرن DIDWANIA شرکت آبان کنترل نماینــده شــرکت سابقه در تولید انواع کمپرسـورهای اویل فـری پیستونی و دیافراگمی بـا برترین استانداردهای روز دنیا و با بهترین متریال اولیه از برترین برند ها، در زمینه واردات ، فروش و خدمات پس از فروش فعالیت می نماید.

ABANCONTROL company is in solicitor ship of DIDWANIA company(with more than half-a- century experience in oil free reciprocation piston and diaphragm compressors using best world standards and best primary materials) and  is acting in importation, sales and aftermarket services.

برخی از محصولات (کمپرسور های اویل فری)

های اویل فریکمپرسور اویل فری رفت و برگشتیOli free reciprocating compressorSuitable gases : Oxygen, Biogas, Carbon Dioxide, Hydrogen, Nitrogen, Nitrogen, Nitrous Oxide, oil free PET Air

برای گازهای: اکسیژن، دی اکسیدکــربن، بیـوگـاز، هیـــدروژن، نیتـــروژنPETنیترواکساید، هوای بدون روغنآلـمــان Mafa Wurzen بــا تکنــولــوژیبیش از 500 کمپرسور از این نوع درحال.کار می باشندTechnology from Mafa Wurzen, Gewmany Over 500 compressors inestalled worldwide

شکل V  کمپرسور اویل فری رفت و برگشتی
Oli free reciprocating compressor V type
Max pressure : 45 bar
فشار نهایی : 45 بار
Max flow rate : 1500 Nm3/h
ظرفیت : 100 نرمال متر مکعب بر ساعت
2 / 3/ 4 satge models
Suitable gases : Oxygen, Biogas, Carbon Dioxide, Hydrogen, Nitrogen, Nitrogen, Nitrous Oxide, oil free PET Air
Over 200 compressore running
Diaphragm compressor
کمپرسور دیافراگمی
leak tight Compressor
کمپرسور بدون نشتی
Zero gas contamination
بدون آلایندگی در هوای خروجی
Max discharge pressure : 1000 bar
حداکثر فشار خروجی : 1000 بار
Min pressure suction : 0.1 bar
حداقل فشار ساکشن : 0.1 بار
Flow rete : 400 Nm3/h
ظرفیت : 400 نرمال متر مکعب بر ساعت

کاربرد برای گازهای: آرگون، هلیوم، هیدروژن، نیتروژن، متان       Application gases : Argon, Helium, Nitrogen, Methane

بوستر کمپرسور اویل فری

طراحی شده برای اکسیژن

! بدون نیاز به هوای فشرده

کاربرد : پر کردن سیلندرهای اکسیژن بیمارستانی

جابجایی گازها

حداکثر فشار : 300 بار

مناسب برای : آرگون، هیلوم، نیروژن

 

Oil free booster

Desigend for oxygen gas

No Compressed air required !

Application : cylinder filling in hospitalsGas trans- filling

Max pressure : 300 bas

Gases : Argon, Helium, Nitrogen,Nitrox