خانه

درباره شرکت آبان تجهیز هوای فشرده

شرکت آبـان تجهیز هوای فشرده با هدف تامیـن تجهیـزات هوای فشرده و همچنیـن پشتیبانی و نگهـداری (خـدمات پس از فروش – تعمیرات) از سیستم های هوای فشرده تـاسیـس گردید. بـا توجـه بــه تحـریم شرکت های خارجی در کلیـــه حوزه های صنعت ازجمله صنعت هوای فشـرده و تجهیزات جانبی آن، این شرکت با دراختیـار داشتن دانش فنی و مهندسی و تجربیات اعضـای خود، بـر آن شد تا با ارائـه خدمات فنــی و مهندسی، از تاثیـر اینگونه تحریم ها بـر صنعت کشـور نموده و مانع از عدم کارکرد دستگاه ها و تجهیزات هوای فشرده در کارخانجات و مــراکز صنعتی گردد.

با توجه به اهمیت فـوق العاده و غیر قابل انکار هـوای فشرده در صنـایع مخــتلف شرکت آبـان تجهیز هوای فشرده خود را ملزم به سرویس دهی و پاسخگوئی در سریع تـرین زمـان ممکن و بـا بهترین کیفیت، و سعی بــر بهبـود کـیفیت و ارتقـاء سطـح رضایتمندی مشتریان خود می‌نماید.
تمامـی دستگاه های صنعتی به یک خط هوای فشرده نیاز دارند بنابراین اولیـــن نیاز یک کارخانه، تجهیزات هوای فشرده ای مطئمن و قابل اعتماد است.