مقایسه کمپرسور اسکرو با پیستونیکمپرسور اسکرو چیست ؟
کمپرسور های اسکــرو جــــزء زیــر مــجمــوعـــهکــمــپــرسـور هــــای جــابـجــایـی مـثـبـت یــا POSITIVE DISPLACEMENT-ROTARYمی باشند که در آنها در اثر چـرخش روتور هـایدر کنار یکدیگر و تغییرات حجم MAIL & FEMAIL فـضـای بیـن روتـورهـا عمـلیـات مـکش و فشـرده.سازی صورت میگیرد.

مقایسه کمپرسور اسکرو با پیستونی
کمپروسر اسکرو درحــقیقـت نــســل بـــعــدیکمپرسورهــا در مقــایسه بــا کــمپرسـور های ،پیستونــی انـد. در کمپرسـور های پیستـونـی یـک پـیـستــون درون سـیلنـدر حـرکـت رفـت وبرگشتی داشتـه و تــوســط سوپاپهــای نصبشده بر روی سـرسیلندر فشــرده سـازی هواانجام می پذیرد. هر بار که پیستون به بالاترین ویــا پایین تــرین نقطــه حـرکـت خـود میــرسد،جــریان هـوا متــوقـف مـی شــود. بنـابـرایـن درکمپرسور های پیستونی خــروجـی یکنواخت ومـداومی از هــوا وجــود ندارد. ضمنـا سوپاپهاینصـب شـده بـر روی سرسیلنـدر ها ، بـا هر بارتغییر جهـت حـرکت پیستون یکبـار تغیـیـر حالتمیدهنـد یعنـی بـا هـر بار بــالا و پـایـیـن شـدنپپیستون هر سوپاپ یکبار باز و بسته میشودکه ایــن امــر مــوجب استهلاک بسیار زیــاد درسوپاپها می باشد.در کمپرسور های اسکرو همانــطور که قبلا نیزگفته شــد تــولید هــوا از چرخش بین دو روتورتـولید میشود. چــون روتــورها همـواره درحــالچرخش هستند و توقـفـی بین آنهـا وجود نداردهوا بصورت همواره و بدون توقف تــولید میشودو هوای خروجــی کاملا یکنواخت است. بعـلـتاینکه روتورها همواره گردش میکنند و هـوا را ازیکطـرف مکـش و از طــرف دیگر فشرده میکنند،قطعه ای مانند سوپاپهای کمپرسور پیستونیوجود ندارد و به همین علت استهلاک این نوعکمپرسور هــا در مقــایســه بــا کمپرسور هایپیستونی بسیار ناچیز است.باتوجه به اینکه کمپرسور اسکرو بطـــور دائمیهــوا تـولـیـد مـیکـنـد، حـجـم هـوای تـولیدی درمقــایسه انـدازه کمپرسور نسبت به کمپرسورهای پیستونی بیشتر است. یعنـــی انـــدزه ووزن کمپرسور اسکروـی کــه مثـلا 2 مترمکعب بردقیقه تولید میکند بسیـار کوچکتر ازکمپرسور پیستونی با همین حجم هوادهی است.

ویژگیهای کمپرسور اسکرو
کمپرسورهای اسکرو به خاطر تولید پیوسته و مداوم هوای فشرده، ســال هایزیادی است که با استقبــال بسیاری از صنایع رو به رو است. از جمله :مزایایآن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

✔ دائم کار بودن

✔ کاهش صدا و ارتعاشات

✔ m3/min 70 ظرفیت متنوع هوادهی از یک تا

✔ افزایش طول عمر دستگاه

✔ بازدهی بالای انرژی

مشخصات کمپرسورهای اسکروی آبان کنترل

✔ m3/min 70 ظرفیت هوادهی از یک تا
✔ 5.5-450 Kw قدرت الکتروموتور
✔ (استفاده از بهترین برندهای واحد هواساز دنیا (اروپای غربی
✔ (طراحی بهینه متناسب با شرایط محیطی (مناطق گرمسیری
✔ طراحی و ساخت تابلو برق بارعایت کلیه نکات ایمنی و قطعات مناسب
✔ (Air End) انتخاب مناسب ترین مدل واحد هواساز
✔(VSD) استفاده از سیستم های دور متغیر برای راه اندازی دستگاه
✔ استفاده از بهترین شیر آلات و تجهیزات -آنلودر – شیرحداقل فشار IP55
✔ انتخاب الکتروموتور از بـرنـد های معتبر اروپای غربی با دورهای 1500 تا 3000 دور  در دقیقه و کلاس حفاظتی
✔ ساخت دستگاه بر اساس نوع سیستم انتقال قدرت کوپل مستقیم یا تسمه ای V-belt or Direct Drive