مواد جاذب

مواد جاذب درایر جذبی

جذب سطحی چیست ؟

جـــذب سطحی به معنای جذب فیـزیکی مولکول ها، اتـم ها و یون ها از فـاز گاز و مایع یک سطح جاذب جامد می باشد. در این فرآینـد ذرات جـذب شده، تشکیـل یـک فیلم بر روی سطح جاذب جامد می دهند کــه ایــن عمـــل باعث شده فرآینــد جذب سطحی از فرآیند جذب شیمیایی کـه در آن از یک حلال شیمیایـی به عنوان جاذب .استفاده می شود، متمایز گردد.

Adsorption = جذب سطحی

(Activated Alumina) اکتیو آلومینا

یک جاذب رطوبت قـوی از جنس آلومینا کــه بهدلیل داشتن سطح ویژه بالا در حدود 415-345متـــر مــربع بــر گـــرم، ظـــرفیت جذب رطوبـتبیشتری نسبت بـه سیلیکاژل دارد. این جاذباز نظــر تئــوری غیــرقـابـل احیا بـوده و تا نقطهشبنم 70- درجه سانتی گـراد، قــابل رطوبــت.زدایی می باشد.

مولکولارسیو Molecular sive ) 3A)

با حفــــره هایی به قطر 3 A یک زئولیت نـــوع آنگستـــروم، منـــاسب بـــرای آب زدایی از گازترکیبات قطبی و الکل ها مانند (CNG) طبیعیمتانول و اتانول و هیدروکربن های اشباع نشده.مانند اتیلن، پروپیلن، بوتادین و غیره(3A)مولکولارسیودر اشکال کـروی و استوانــه ای در ســایــزهـایمختلف با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تامین.می باشداین نوع مولکولارسیو تانقطه شبنم100- درجهســانتـی گـــراد ، دارای قـــابلیت رطوبت زدایی.می باشد.

مولکولارسیو Molecular sive ) 4A)

حفــــره هایی به قطـر 4 A یک زئولیت نـــوعآنگستـروم، مناسب بـرای رطوبت زدایی وحذفاز گاز طبیعــی، هوای فشــرده و گــازهای CO2حذف هیدروکربن ها، آمونیاک، LPG، اتمسفریکو متانول از جریان های گازی و قــابل استفـادهبــه عنــوان رطوبت زدا دربسته بندی کالاهـای.تجاری(4A)مولکولارسیودر اشکال کـروی و استوانــه ای در ســایــزهـایمختلف با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تامین.می باشداین نوع مولکولارسیو تانقطه شبنم 100- درجهسانتی گــراد، دارای قـــابلیت رطوبت زدایــــی می باشد.

مزایای جذب سطحی
از مزایای جذب سطحی نسبت به جذب شیمیایی می توان به قابل احیاء بودن، انتخابپذیری بالای جاذب ها، آلـودگی محیط زیستـی کمتر و جذب ذرات توسط یک سطح ویــژهدر یــک بسـتر اشـاره نمـود و ایـن در حالـی است کـه در فـراینــد جذب شیمیایی، جاذبقابلیت احیا شدن و انتخاب پذیری نداشتــه و در نتیجه تمـام حجـم حلال استفاده شدهدرگیر فرآیند جذب می شود. همچنیـن فرآیند دفــع فقط در سیستم های جذب سطحی،امکان پــذیر است. لـغـت جذب سطحی در سال 1881 میلادی توسط هاینریش کـایسر .فیزیکدان آلمانی ابداع شد.
Selectivity = انتخاب پذیری

زئولیت یا غربال مولکولی

ئولیتها چهارچوبه ای با ساختار کریستالــــــی متخلخل متشکل از آلومینا سیلیکــاتها ,می باشند و در حـال حاضــر در صنایـــع نفت و گاز و پتروشیمی به عنـــوان کاتالیست جاذب, جدا کننـده و تبادل کننــده های یونی کاربرد گسترده دارند. زئــولیت ها به خاطر ســاختــار های کــریستـالـی متخلخل و خــاصیت جــذب سطحــی بــــه عــنوان غـربال .مولکولی (مولکولارسیو) درفرآیند های جداسازی و جذب مورد استفاده قرار میگیرند.

مولکولارسیوها در صنعت هوای فشـــــرده برای نقطه شبنم تــا 90- درجه سانتیگراد و .درایرهای هیتردار دسیکانتی استفاده میشوند

کاربرد اکتیو آلومینا

به عنوان جاذب : خشک کردن مایعات و گازها

گـــازهـــا : هــوا – آرگــون – هلیم – هیــدروژن – متــان – اتــان – پروپان – استیلن- کـلــر هیدروژن- دی اکسیدگوگرد So2 – آمونیاک – آلکان

مایعات : نفت سفید – هیدروکربـــــن های آرومـــاتیک – سیکلوهگزان بوتان- بوتلین ها

به عنوان کاتالیست:

دهیدراسیون الکلها – ایزومریزاسیون الفینها SRUI کاتالیست واحــــد سولفور ریکـــاوری

 

کاربرد مولکولارسیو

(CNGآب زدایی از مخلوط آب و الکل – رطوبت زدایی از هوا ، گاز طبیعی (ایستگاه های (رطوبت زدایی از گازهای الفینی (اتیلن – پروپیلن – بوتیلن

SO2 – CO2 – H2S – C2H4 – C2H6 جذب گازهایی نظیر

از بیشترین کاربرد های مولکولارسیو در ایران می باشد CNG مواد جاذب درایر های جایگاه

بطور کلی می توان گفت کاربرد مواد جاذب رطوبت ، استفاده در درایر جذبی میباشد.

برای اطلاعات بیشتر و سفارش کالا با شماره تلفن 09106959529 تماس بگیرید.