خدمات فنی و مهندسی:
شــــــرکت آبـان تجهیز هوای فشرده با ارائـه مشاوره هـای و فنـی و مهندسی در زمینـه بهینه نمــودن و بالا بردن بازدهی سیستم های هوای فشرده را داردخدمات مشاوره ای و فنی شامل دستگاه های تولید هوای فشرده (کمپرسور) ، مخازنتـحت فشـار، خشک کـن هـای تبریدـی (درایر تبـریدی)، خشک کن هـای جـذبی (درایرجـذبی) ، فیلـتراسیـون (میکروفیلتر ها)، خطـوط انتقال هـوای فشرده، و یـا مـوارد خـاص.متناسب با نیاز واحد های صنعتی می‌باشد.

انجام سرویسهای ادواری
با توجه به اینکه طـول عمر هر دستگاه رابطه مستقیم و معنی داری با شیوه نگهداری وسرویسهای ادواری آن دارد، شرکت آبان کنترل با دراختیار داشتن دانش فنی مطابق بـــاتوصیه های سازندگان هر دستگاه آمادگی انجام این امر را برعهده داشته و با آموزش بهپرسنل واحد های صنعتی، درجهت نگهداشت بهتر کمپرسور ها و تجهیزات جانبی هوای فشرده و بالا بردن طـول عمر آنها سهم کوچکی را تقبل نموده است.

تامین قطعات:

این شرکت با بررسی نیاز دستگاه های هوای فشرده به قطعات مصرفی و سرویس هایادواری آنهــا، به تهیه و ساخت قطعات مصـــرفی شامــل فیلترها و روغنهـا، منطبق با هردستگاه اقدام نموده و درجهت پایین آوردن هـزینه های سرویس های ادواری، به صاحبان صنایع خدمات خود را ارائه می‌دهد.

 

کمپرسور فشار قوی

کمپرسورتعمیر کمپرسور های فشار قوی
کمپرسور های فشارقـوی با تـکنولـوژی بکاررفته در آنهــا توانائـی فشرده سازی هوا (یاسایر گازها) تا فشار 350 بار را دارند. بعلتپیچیدگــی بکــار رفتـــه در آنهــا تعمــیرات ونگهـــداری آنها مستــلزم دراختیــار داشتــنقطعات یدکی و تجربه و تخصص دراین زمینهمیباشد. شــرکت آبان کنتـــرل با تجربـــــه وتخصص اعضای خود، اقدام به انجام تعمیراتاینگونه کمپرســـــور ها نمـوده و همچنین باواردات قطعات یــــدکی، روغـــن (تنفسی وصنــــعتی)، فـیلتر های هـــوا، فیلتر هــــایتنفســـی، قـطعــــــات بـــــرقی و مکانیکی،شیرهای فشارقوی، راه حلی مناسب برای خرابی کمپرســــــور های فشـــار قوی ارائهمی‌نماید.

تغییر سیستم کنترلی کمپرسور

nددچار مشکلات گشته و کارائی خود را ازدست داده اند. همچنین در برخی از برندها که مـورد تــحریـــم کشورهای سازنده قرار گرفته اند، بعلت سرباز زدن شرکت سازنده از ارائه خدمات.و قطعات سیستم کنترلی، باعث ازکار افتادن کمپرسور گردیده استشــرکت آبان تجهیز هوای فشرده بـــا در اختـــیار داشتن دانــش فنـی و تجــربـه اعضــای خــود، اقدـام بـه تغییـر سیستم کنترلی کمپرسورها ازآنالوگ به دیجیتال و همچنین جایگزینی سیستم های دیجیتال ازکار افتاده بـا سیستم جدید نموده است. این سیستم ها بمدت 6 ماه دارای گارانتی میباشند.

تعمیر و بازسازی درایر (خشک کن) های تبریدی :

تبرید یکی از روشهای رطوبت زدائی از هوا و گازهای فشرده می‌باشد. در این روش با سرد کردن گاز (هوا) رطوبت محلول ، از آن جـدا شده وبصورت قطرات آب توسط درایر دفع میگردد. آب حاصل از کارکرد کولرهای گازی که در اواپراتور تشکیل میگردد مثالی برای رطوبت زدائی تبریدیبشمار می‌رود.برخی از درایر های تبریدی بعلت مشکلات در طراحــی توان جــداسازی کامل رطــوبت از هوای فشــرده را ندارند. یــخ زدگی، عدم استفاده از.سیستم کنترلی مناسب، نداشتن پیش سردکن و غیره از دلایل این معضلات میباشندشرکت آبان کنترل با داشتن نیروهای متخصص و مجرب در زمینه طراحی، ساخت و تعمیر درایر های تبریدی، توانائی بازسازی و تعمیر اینگونه.درایر ها مطابق با استاندارد را داشته و برای دستگاه های تعمیر شده گارانتی ارائه می‌نماید.